hakda

HoşgeldiňizJaýstar

hünärli kagyz gaplama dizaýny we çözgütleri üçin bir dükan.

2010-njy ýylda 150-den gowrak işgäri bilen döredilen kompaniýamyz, gaplaýyş önümleriniň köp görnüşini hödürleýärpoçta gutulary, bukulýan karton gutular, ýörite guty goýmak, gaty gutular, magnitli gutular, senenama sowgat gutulary, tarelka we ýeň gutular, gaplamak ýeňleri, gaplaýyş stikerleri, wekagyz haltalar.

 

Şeýle hem hünärmenleri üpjün edýärisdizaýn hyzmatlaryýalydieline dizaýny, gurluş dizaýny, wegaplamak synagy, gaplaýyş çözgütlerimiziň takyk zerurlyklaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek.Mundan başga-da, hödürleýärisnusgalarygoşmak bilengurluş nusgalary, ýönekeýleşdirilen nusgalar, weönümçilikden öňki nusgalarönümlerimizden doly kanagatlanmagy üpjün etmek üçin.

 

Jaýstar gaplama zerurlyklaryňyzyň hemmesinde size kömek etsin.

köpräk oka

Hyzmatlarymyz

“Jaystar” -da kagyz gaplaýyş gurluşynyň dizaýnyny, grafiki dizaýny, gözleg, satuw, önümçilik we ähli önümler üçin kagyz çeperçilik hyzmatlaryny öz içine alýan bir bitewi gaplama çözgütlerini hödürleýäris.Giňişleýin hyzmatlarymyz bilen, ähli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin doly gaplama çözgütlerini hödürleýäris.

 • Laboratoriýalarymyzda senagata degişli gözlegler, in engineeringenerçilik barlagy we gurluş dizaýny barlanylýar.Önümleriňiziň tranzitde howpsuz we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin ösen tehnologiýalary ulanýarys.

  Gaplamak synagy

  Laboratoriýalarymyzda senagata degişli gözlegler, in engineeringenerçilik barlagy we gurluş dizaýny barlanylýar.Önümleriňiziň tranzitde howpsuz we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin ösen tehnologiýalary ulanýarys.
  köpräk oka
 • Biziň inersenerlerimiz önümi öndürmekden başlap, ýük daşama çenli, tygşytlaýjy we funksional gaplamany ösdürmek üçin önümiňiziň doly ömrüni seljerýärler.

  Gaplamak dizaýny

  Biziň inersenerlerimiz önümi öndürmekden başlap, ýük daşama çenli, tygşytlaýjy we funksional gaplamany ösdürmek üçin önümiňiziň doly ömrüni seljerýärler.
  köpräk oka
 • Hünärmenlerimiz, konseptuallaşdyrmakdan başlap gowşuryşa çenli aýratyn gaplama zerurlyklaryňyzy çözmek üçin hünärmenlere maslahat bermegi we taslamany dolandyrmagy teklip edýärler.

  Gaplamak in Engineeringenerligi

  Hünärmenlerimiz, konseptuallaşdyrmakdan başlap gowşuryşa çenli aýratyn gaplama zerurlyklaryňyzy çözmek üçin hünärmenlere maslahat bermegi we taslamany dolandyrmagy teklip edýärler.
  köpräk oka

Önümimiz

“Jaystar” -da netijeliligi, wagtynda eltmegi we hiliň kepilligini ileri tutýarys.Dolandyryş gurluşymyz, müşderilerimize iň oňat bahasy bolan ýokary hilli önümleri berip biljekdigimizi üpjün etmek üçin döredildi.Iberilmezden ozal, ähli önümler biziň berk standartlarymyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin berk goşa gözden geçirilýär.

JAYSTAR habarlary

2016-njy ýylyň aprel aýyndan bäri Jeýstar Europeewropa, Awstraliýa, Demirgazyk we Günorta Amerika we Aziýa ýaly 25-den gowrak ýurda ýokary hilli gaplama çözgütleri bilen üpjün edýär.Täzelikler sahypamyzdaky iň täze habarlar, wakalar we önümçilik düşünjeleri bilen habarly boluň.